Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Задачи по счетоводство

Задача 00

Условие

Клонът на ДСК в гр. Свищов има на 1 януари 1953 г. следните остатъци по балансовите и извънбалансовите сметки:

годишно приключване 8

Към 30 ноември 1953 г. оборотите по синтетичните сметки отначало на годината са:

годишно приключване 9

През м. декември 1953 г. са извъртени следните операции:

 1. Постъпили са от Марин Стефанов за одобряване по сметката на Илия Минчев в гр. Лом 2 400 лв. Събрани са за превод 1‰ комисионна.
 2. По нареждане на Георги Нанев са преведени 2000 лв. от спестовния му влог на ДТП Нармаг, Плевен. Начислена е комисионна 1‰,
 3. Получен е превод от клона на касата в гр. Троян за Симеон Симеонов 1 500 лв.
 4. Изплатен е преводът на Симеон Симеонов 1 500 лв.
 5. По нареждане на Георги В. Филипов, вложител, преведени са на Марин Иванов в с. Драгомирово, Свищовско, 1200 лв. Начислена е 1 ‰ комисионна.
 6. Получено е отчитането от агенцията в с. Драгомирово за изплатения превод от 1 200 лв.
 7. Получено е с отчитането на агенцията в с. Белене нареждане от вложителя Иван Добринов да се изплатят на Лазар Василев 380 лв.
 8. При отчитането на агенцията в с. Стижерово, Свищовско, е получено нареждане от Минко Стефанов, вложител от с. Стижерово, да се преведат на Марин Ганев в с. Караманово, Свищовско, 280 лв.
 9. Получено е отчитането от агенцията в с. Караманово за изплатения превод от 280 лв.
 10. Постъпили са от Марин Петров 2 500 лв. на петгодишен влог.
 11. Изплатен е на Георги Генев срочният му влог от 2 680 лв.
 12. Получено е заверително писмо от БН банка, Свищов, за внесените от икономическия техникум 1800 лв., удържани от заплатата на служителите за работнически влогове.
 13. Изплатени са на Мирчо Ганчев от работническия му влог 700 лв.
 14. Приети са от Първан Стефанов на спестовен влог 600 лв. Събрани са за спестовна книжка 1 лв.
 15. Получено е заверително писмо от БН банка, Свищов, с което се одобряват на селсъвета в с. Козловец, Свищовско, 9 000 лв.
 16. Внесени са от Иван Ангелов 200 лв. за съдебни такси.
 17. Изплатени са на читалището в с. Белене 200 лв.
 18. По нареждане на ТКЗС в с. Морава, Свищовско, са одобрени по сметката на ОНС при БН банка 1640 лв. за данъци.
 19. Постъпили са от Околийския народен съвет на депутатите на трудещите се в гр. Свищов събраните суми по вътрешния държавен заем (индивидуални подписки) 268 000 лв.
 20. Получен е от БН банка опис заедно с оправдателни документи за постъпилите суми по вътрешен държавен заем за 2 850 000 лв.
 21. Получена е от Централното управление ценна пратка с облигации за 3 000 000 лв., в която се оказват дефектни облигации за 2000 лв.
 22. Получените дефектни облигации за 2000 лв. са изпратени в Централното управление на касата.
 23. Получено е потвърждение от Централното управление на касата за получаването на дефектните облигации за 2 000 лв.
 24. Предадени са на отговорни длъжностни лица облигации за раздаване на участниците за 2 850 000 лв.
 25. Получени са от отговорните длъжностни лица отчетни ведомости за раздадени на участниците облигации за 2 720 000 лв., както и документите: списъци, подписки и др. за същата сума.
 26. Изпратени са в Централното управление документите за 2 720 000 лв. за проверка.
 27. Централното управление на касата потвърждава, че документите за 2 720 000 лв. са верни.
 28. Върнати са от предприятие „X" нераздадени облигации на участници с неизвестен адрес за 28 000 лв.
 29. Приети са от Гаврил Петров на управляем депозит облигации от 2% конверсионен заем 1952 г. за 4 000 лв. Събрани са за право пазене 8 лв.
 30. Получено е от агенцията в с. Деков отчитане № 262  съгласно което селсъветът в същото село нарежда да се одобрят на БН банка 420 лв. за данък върху общия доход.
 31. Отчетени са на клона на БН банка, Свищов, постъпилите суми за данъци 420 лв.
 32. Постъпили са от Петър Иванов, деятел — инкасатор на ДЗИ, 4 800 лв.
 33. Получено е нареждане от клона на ДЗИ да се изплати обезщетение на застраховани съгласно списък на обща сума 7 400 лв.
 34. Изплатени са на застрахованите 7 400 лв.
 35. Отчетени са в Централното управление на касата постъпилите суми за ДЗИ 4 800 лв. и изплатените суми за сметка на същия 7 400 лв.
 36. Издадено е удостоверение за гаранция на Младен Виденов за 2 000 лв., което да служи за неотклонение - наказателно дело № 635/1953 г. на Плевенския окръжен съд. Събрана е такса 2 лв.
 37. Конфискувана е сумата 5 000 лв. по гаранционно удостоверение, издадено на Георги Стефанов пред окръжния съд в гр. Плевен.
 38. Купено е от кооперация „1 Май" един шкаф за 1 800 лв. Покупката е извършена от бюджетни средства. Сумата е одобрена по сметката на кооперацията при БНБ.
 39. Получени са от Централното управление на ДСК 1 500 броя спестовни книжки по 1 лв.
 40. Предадени са на служителите срещу разписка стопански материали за 62 лв.
 41. Изпратени са на агенцията в с. Българско сливово 100 броя спестовни книжки по 1 лв.
 42. Купени са в брой 3 стола по 40 лв.
 43. Внесени са в БН банка 260 000 лв.

Данни по приключването

 1. Осчетоводяват се амортизационните отчисления за 1953 г.
  а) за възстановяване       1 658 лв.
  б) за основен ремонт        714 лв.
 2. Бракувани са малоценни и малотрайни предмети за 148 лв.
 3. Начисляват се лихви по влоговите сметки, както следва:
  №   5 Срочни влогове                                                                                                          468 лв.
  №   6 Влогове на малолетни и непълнолетни                                                                   9 870 лв.
  №   7 Влогове на работници и служители                                                                         94 200 лв.
  №   9 Безсрочни спестовни влогове                                                                                  103 400 лв.
  № 12 Текущи с/ки на народни съвети                                                                                635 лв.
  № 13 Текущи извънбюджетни сметки                                                                                 356 лв.
  № 14 Текущи с/ки на профсъюз, организации                                                                  132 лв.
  № 15 Текущи с/ки на обществ. организации                                                                    289 лв.
  № 16 Текущи с/ки на ТКЗС                                                                                                  95 лв.
 4. Начислява се лихва по сметката в БН банка                                                                 129 400 лв.

Иска се

 1. Да се открият сметките във вид на буквата Т с оборотите към 30 ноември 1953 г.
 2. Да се съставят статии за операциите през м. декември 1953 г. заключително и тези по приключването.
 3. Да се разнесат сумите от статиите по балансовите и извънбалансовите сметки.
 4. Да се състави годишната оборотна ведомост. (Съставянето се извършва въз основа на данните от баланса на 1.1.1953 г. и оборотите по синтетичните сметки).
 5. Да се приключат сметките:
  • № 20 Операции с облигации по държавни заеми, пласирани по подписки.
  • № 27 Разчети с републиканския бюджет за постъпления по държавните заеми.
  • № 24 Изплащане купони, тиражирани и печелещи облигации. № 28 Разчети с републиканския бюджет за издължени купони, тиражирани и печелещи облигации по държавни заеми.