Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Задачи по счетоводство

Задача 61

Условие

На 30 ноември 1952 г. клонът на ДСК в гр. Габрово има следните остатъци по сметките:

приходи и разходи 4

През м. декември 1952 г. са извършени следните операции:

 1. Изтеглени са от БН банка за аванс срещу заплатата на служителите за м. декември 1952 г. 12 400 лв.
 2. Същия ден е изплатен авансът 12 400 лв.
 3. Дадено е нареждане на БН банка да одобри по сметката на републиканския бюджет удържаните суми от заплатата на служителите за вътрешния държавен заем 1 150 лв.
 4. Наредено е на БН банка да одобри по сметката на ДОО начислените върху заплатите 1 450 лв.
 5. Купени са в брой канцеларски материали за 428 лв.
 6. Изплатени са пощенски и телефонни разходи за 88 лв.
 7. Събрани са от такси правопазене 48 лв.
 8. Изплатени са за ремонт на една сметачна машина 100 лв.
 9. Изплатени са за почистване на помещението 48 лв.
 10. Изплатени са за телефонни разговори 148 лв.
 11. Наредено е на БН банка да одобри по сметка на „Жилфонд" за наем 620 лв.
 12. Изразходвани са за нуждите на клона канцеларски материали за 168 лв.
 13. Изразходвани са за нуждите на агенциите ценни бланки за 131 лв.
 14. Констатирани са с акт за негодни 3 стола по 34 лв.
 15. Начислена е лихва по влоговете на малолетни и непълнолетни 18 600 лв.
 16. Начислена е лихва по сметката на БН банка 8 450 лв. в полза на клона на ДСК.
 17. Изплатени са абонаментите на телефоните 450 лв.
 18. Съгласно ведомостта за заплатите общата сума на същите за м. декември е 27 400 лв. Чистата сума за получаване е 24 800 лв. (от които са изплатени на 16. XII. 12 400 лв.).
 19. Купени са в брой 3 стола по 18 лв., които не се предават за експлоатация.
 20. С разрешение на Централното управление на ДСК се изписват несъбираеми съдебни вземания за 180 лв.
 21. Предават се за експлоатация закупените 3 стола по 18 лв.

Иска се

 1. Да се съставят статии за операциите през м. декември 1952 г.
 2. Да се разнесат сумите от статиите по съответните сметки.
 3. Да се състави оборотната ведомост на 30 декември 1952 г.

Отговори

 1. Оборотът по балансовите сметки през м. декември 1952 г. е 84 392 лв., а по и звън балансовите сметки - разход 131 лв.
 2. Сборът на салдата във ведомостта на 30 декември 1952 г. по балансовите сметки е 1 325 850 лв., а по извънбалансовите сметки - 41 669 лв.