Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Задачи по счетоводство

Задача 60

Условие

На 30 юни 1953 г. клонът на ДСК в гр. Хасково има следните остатъци по сметките:

приходи и разходи 3

През м. юли 1953 г. са извършени следните операции:

 1. Изтеглени са от БН банка за изплащане на втората половина от заплатата за м. юни 1953 г.  9100 лв.
 2. Издадени са нареждания до БН банка да одобри по сметките на републиканския и местния бюджет удържаните суми от заплатите на служителите за м. юни 1953 год.: данък върху общия доход - 908 лв., ергенски данък - 320 лв., запори 200 лв. и ДОО - 3600 лв.
 3. Минати са по сметките на вложителите удържаните суми от заплатата им за м. юни за работнически влогове 400 лв.
 4. Изплатена е заплатата на служителите при клона 8 100 лв., като са върнати в БН банка по сметка депоненти 1 000 лв.
 5. Изтеглени са от БН банка за изплащане на аванс срещу заплатите им за м. юли 7 946 лв. Същия ден е изплатен авансът на служителите.
 6. Дадено е нареждане на БН банка да одобри по сметката на републиканския бюджет удържаните от заплатата на служителите за м. юли за вътрешния държавен заем 1 400 лв.
 7. Съставена е ведомостта за заплатите за м. юли, съгласно която:
  а) общата сума на основна и допълнителна заплата е 20 400 лв., хлебни надбавки - 150 лв., семейни добавки - 270 лв., помощи за болни - 1 500 лв. и начисления 24 %, за ДОО - 4 080 лв.
  б) удръжките върху заплатите са: данък върху общия доход- 940 лв., ергенски данък - 598 лв., работнически влогове - 1 120 лв., запори - 180 лв. и за вътрешния държавен заем 1 400 лв., които са внесени - се отчитат по принадлежност. Отчитат се и начисленията за ДОО - 2 310 лв.
  в) чистата сума за получаване (втората половина) е 10 136 лв., която се изтегля от БН банка и се изплаща на служителите.
 8. Купени са в брой разни канцеларски материали за 620 лв.
 9. Изплатени са за почистване на помещението 70 лв.
 10. Изплатени са разходи за телеграми и др. 410 лв. с платежно нареждане.
 11. Постъпили са от продажба на стопански материали 224 лв.
 12. Изразходвани са за нуждите на клона ценни бланки за 180 лв.
 13. Изразходвани са за нуждите на агенциите канцеларски материали за 880 лв.
 14. Наредено е на БН банка да одобри по сметка на СП „Жилфонд" наем на помещението - 800 лв.

Иска се

 1. Да се съставят статии за операциите през м. юли 1953 г.
 2. Да се разнесат сумите от статиите по съответните сметки.
 3. Да се състави оборотната ведомост на 31 юли 1953 г.

Отговори

 1. Оборотът по балансовите сметки през м. юли 1953 г. е 95 744 лв., а по извънбалансовите сметки - разход 180 лв.
 2. Сборът на салдата във ведомостта на 31 юли 1953 г. по балан¬совите сметки е 951 702 лв., а по извънбалансовите сметки - 38 460 лв.