Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Задачи по счетоводство

Задача 59

Условие

Във връзка с изплащане на заплатите на служителите при клона на ДСК в гр. Бяла Слатина за м. септември 1953 г. са извършени следните операции:

 1. На 16 септември 1953 г. са изтеглени от БН банка с чек № 686 за аванс срещу заплатата 6 288 лв.
 2. Същия ден е изплатен авансът на служителите срещу запла¬тата им за м. септември 6 288 лв.
 3. На 30 септември 1953 г. е съставена ведомостта на заплатите, съгласно която oбщата сума на плащанията на работниците се образува от:
отчитане на приходи и разходи 2
 1. На 30 септември 1953 г. са начислени 20% върху основната и допълнителна заплата, равни на 3 008.60 лв. (20% от 15 043 лв.).
 2. На 1 октомври 1953 г. са изтеглени от БН банка с чек за из¬плащане на втората половина от заплатата за м. септември 1953 г. 6 635 лв., от които 6 288 лв. за заплати и 347 лв. семейни добавки.
 3. На същата дата е изплатена заплата за 6 288 лв. и за семейни добавки 347 лв.
 4. На 1 октомври 1953 г. са минати по сметките на вложителите удържаните суми за работнически влогове 850 лв.
 5. На 1 октомври 1953 г. е дадено нареждане до БН банка да се одобрят по сметките на републиканския бюджет и местните бюджети удържаните суми от заплатите за м. септември 1953 г.: за данък върху общия доход 542 лв., ергенски данък 138 лв., запори 327 лв. за държавния заем 900 лв.
 6. На 1 октомври 1953 г. е дадено нареждане до БН банка да се одобри по сметката на държавното обществено осигуряване 2 661.60 лв. (3 008-60 - 347 = 2 661.60).

Иска се

 1. Да се съставят статии за операциите и
 2. Да се разнесат сумите от статиите по съответните сметки.