Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Задачи по счетоводство

Задача 58

Условие

Във връзка с изплащането на заплатите на служителите при клона на ДСК в гр. Троян за м. април 1954 г. са извършени следните операции:

  1. На 16 април 1954 г. са изтеглени от БН банка с чек за аванс срещу заплатата 3 900 лв.
  2. Същият ден са изплатени на служителите в аванс срещу заплатата им за м. април 1954 г. 3 900 лв.
  3. а 30 април 1954 г. е съставена ведомостта за заплатите, съгласно която общата сума на заплатата за плащане се образува от:
а) основна и допълнителна заплата 9 772.00 лв.
б) хлебни надбавки 207.60 лв.
Всичко заплата 9 979.60 лв.
в) семейни добавки за сметка на ДОО 192.00 лв.
Сума на плащанията       10 171 60 лв.
удръжките върху заплатите са:  
а) данък върху общия доход 438.24 лв.
б) ергенски данък 79.60 лв.
в) запори по изпълнителни дела 248.00 лв.
г) работнически влогове 730.00 лв.
д) държавен заем 730.00 лв.
Всичко удръжки 2 225.84 лв.
  1. На 30 април 1954 г. са начислени 20% върху основната и допъл­нителната заплата върху 9 772 лв. = 1 954.40 лв.
  2. На 3 май 1954 г. са изтеглени от БН банка с чек за изпла­щане на втората половина от заплатата за м. април вкл. и семейните добавки 4 045.76 лв.
  3. На същата дата са изплатени заплати и семейни добавки 4 045.76 лв.
  4. На 3 май 1954 г. са минати по сметките на вложителите удър­жаните суми за работнически влогове 730 лв.
  5. На 3 май 1954 г. е дадено нареждане до БН банка да се одо­брят по сметките на републиканския и местните бюджети удържаните суми от заплатата за м. април 1954 г.: данък върху общия доход 438.24 лв., ергенски данък 79.60 лв., запори 248 лв. и държавен заем 730 лв.
  6. На 3 май 1954 г. е дадено нареждане до БН банка да се одобри посметка на държавното обществено осигуряване 1 762.40 лв. (1 954.40192= 1 762.40 лв.).

Решение

приходи и разходи 1