Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Задачи по счетоводство

Задача 54

Условие

 1. Централното управление на ДСК е отпечатало:
  а) 40 000 екз. квитанции обр. Ill с условна стойност 40 000 лв.
  б) 20 000 екз. преводи обр. 202 с условна стойност 20 000 лв.
  Стойността на ценните бланки от 4 400 лв. е одобрена на печатницата по сметката й в БН банка.
 2. Въз основа на искане от клона на ДСК в гр. Ловеч изпратени му са:
  а) 200 екз. квитанции обр. Ill с условна стойност 200 лв. и
  б) 200 екз. преводи обр. 202 с условна стойност 200 лв.
 3. Клонът на ДСК, Ловеч, е получил ценните бланки. При проверката от комисията е констатирано, че са изпратени в по-малко 10 екз. преводи обр. 202 с условна стойност 10 лв. и в повече 5 екз. квитанции обр. Ill с условна стойност 5 лв.
 4. Клонът е потвърдил получаването на пратката, като е изпратил в Централното управление акта и четвъртия екземпляр от протокол обр. 217  които са получени в Централното управление.
 5. Клонът на ДСК в гр. Ловеч е изпратил на агенцията в с. Вла-диня 10 броя квитанции обр. Ill с условна стойност 10 лв.
 6. Агенцията в с. Владиня е потвърдила получаването на квитанциите за 10 лв.
 7. Изразходвани са за нуждите на клона:
  а) 5 броя преводи обр. 202 за 5 лв. и
  б) 5 броя квитанции обр. 111 за 5 лв.
 8. ъгласно отчитането на агенцията в с. Владиня е употребена квитанция обр. .111 за 1 лв.

Иска се

 1. Да се направят записвания по извънбалансовите сметки в клона за операциите и се пренесат сумите от съответните сметки във вид на буква Т.
 2. Да се състави статия в Централното управление за изплате¬ните ценни бланки и да се направят записвания по извънбалансовите сметки за операциите и се разнесат сумите от съответните сметки във вид на буква Т.