Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Задачи по счетоводство

Задача 53

Условие

 1. Централното управление на ДСК е отпечатало:
  а) 10 000 екземпляра преводи обр. 201  с условна стойност 10 000 лв.;
  б) 20 000 екземпляра квитанции обр. Ill с условна стойност 20 000 лв.;
  в) 20 000 екз. приходен ордер обр. 109 с условна стойност 20 000 лв.
  Стойността на ценните бланки от 3 80') лв. е одобрена на печатницата по сметката й в БН банка.
 2. Въз основа на искане от клона на ДСК в гр. Пловдив изпратени му са:
  а) 1 000 екземпляра преводи обр. 201 с условна стойност 1 000 лв.;
  б) 500 екземпляра квитанции обр. 111 условна стойност 500 лв.;
  в) 500 екземпляра приходен ордер обр. 109 с условна стойност 500 лв.
 3. Клонът на ДСК, Пловдив, е получил ценните бланки. При проверката е констатирано от комисията, че са изпратени :
  а) в повече 10 екземпляра преводи обр. 201  с условна стойност 10 лв.;
  б) в по-малко 5 екземпляра квитанции обр. Ill с условна стойност 5 лв.;
  в) дефектни 1 екз. приходен ордер обр. 109 с условна стойност 1 лв.
 4. Клонът е потвърдил получаването на пратката, като е изпратил в Централното управление акта и четвъртия екземпляр от протокол обр. 217.
 5. В края на месеца клонът е изпратил в Централното управление 1 екземпляр дефектен приходен ордер обр. 109 за 1 лв., който Централното управление е получило, но клонът не е получил потвърждението.
 6. Централното управление е унищожило дефектните бланки.
 7. Клонът на ДСК в гр. Пловдив е изпратил на агенцията в с. Грозден 20 броя квитанции обр. Ill с условна стойност 20 лв.
 8. Агенцията в с. Грозден е потвърдила получаването на 20 броя квитанции обр. 111.
 9. Изразходвани са за нуждите на клона:
  а) 10 броя преводи обр. 201 за 10 лв.;
  б) 15 броя квитанции обр. 111 за 15 лв.;
  в) 5 броя приходни ордери обр. 109 за 5 лв.
 10. Съгласно отчитането от агенцията в с. Грозден са употребени 2 броя квитанции обр. 111 за 2 лв.

Иска се

Да се направят записванията по извънбалансовите сметки в клона и централата.

Решение

Записвания в клона на ДСК, Пловдив

отчитане на материали 3
отчитане на материали 4

Записвания в Централното управление на ДСК

отчитане на материали 5
отчитане на материали 6

счетоводна отчетност 2