Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Задачи по счетоводство

Задача 50

Условие

Клонът на ДСК в гр. Ловеч е извършил следните операции:

 1. Купени са в брой от Стройматметиз ремонтно-строителни материали (брави, кранове и др.) за 308 лв.
 2. Изразходвани са материали за текущ ремонт на сградата за 250 лв.
 3. Купени са от Стройматметиз съгласно фактура № 687 ремонтно-строителни материали (дъски, цигли и др.) за 1 800 лв. Сумата е одобрена по сметката на Стройматметиз в БН банка.
 4. Изразходвани са съгласно искане № 89 строителни материали за 1 400 лв. Материалите са употребени за основен ремонт на сградата.
 5. Получени са От Централното управление на ДСК: 2 000 броя спестовни книжки по 1 лв. = 2000 лв. броя спестовни касички по 4 лв. = 200 лв.
 6. Предадени са в брой 50 спестовни книжки по 1 лв.
 7. Предадени са без заплащане на спестители 2 броя спестовни касички по 4 лв.   8 лв.
 8. зпратени са на агенцията с.Летница 50 бр. спестовни книжки по 1 лв.
 9. Агенцията с. Летница отчита продадените 30 бр. спестовни книжки по 1 лв.
 10. Купени са в брой от ДТП „Печатни произведения" съгласно фактура № 4874 канцеларски материали (мастило, гуми, моливи и др.) за 240 лв.
 11. Предадени са на служителите при клона срещу разписки канцеларски материали за 128 лв.
 12. Изпратени са на агенцията в с. Александрово канцеларски материали за 84 лв.
 13. При окончателното завършване на сградата за банково помещение са приети цимент, дъски и др. за 700 лв.

Иска се

 1. Да се съставят статии за операциите.
 2. Да се пренесат сумите по статиите по съответните балансови сметки и подсметки, открити във вид на буква Т.