Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Задачи по счетоводство

Задача 48

Условие

Клонът на ДСК в гр. Плевен има на 1 януари 1953 г. следния баланс:

отчитане на капиталовложения 12

През м. януари 1953 г. са извършени следните операции:

отчитане на капиталовложения 13

Иска се

  1. Да се съставят статии за операциите през м. януари 1953 г.
  2. Да се разнесат сумите от статиите по синтетичните сметки
  3. Да се състави оборотната ведомост на 31 януари 1953 г.

Отговори

  1. Оборотът по балансовите сметки през м. януари е 67 200 лв., а по извън-балансовите. сметки - 1 лв.
  2. Сборът на салдата във ведомостта по балансовите сметки е 766 800 лв., а по извън-балансовите сметки - 1 лв.