Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Задачи по счетоводство

Задача 45

Условие

На 30 септември 1952 г. клонът на ДСК в гр. Търново има следните остатъци по сметките на основния баланс:

отчитане на капиталовложения 5

През тримесечието на 1 октомври до 30 декември 1952 г. са извършени следните операции:

отчитане на капиталовложения 6

Иска се

  1. Да се съставят поотделно статиите за операциите по основния баланс и в Централното управление на ДСК.
  2. Да се разнесат сумите от статиите по съответните синтетични сметки.
  3. Да се съставят оборотните ведомости по основния баланс на 30 декември 1952 г.

Отговори

  1. Оборотът по балансовите сметки на основния баланс е 549 644 лв., а по извънбалансовите сметки - 1 лв.
  2. Сборът на салдата във ведомостта по балансовите сметки на основния баланс е 1 286 711 лв., а по извънбалансовите сметки - 2 лв.