Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Задачи по счетоводство

Задача 44

Условие

  1. В плана за капиталовложенията на ДСК е предвидено да се построи сграда за клона в гр. Коларовград от: а) средства на инвестиционните фондове 50 000 лв. и б) от амортизационни отчисления за възстановяване 80 000 лв.
  2. За изпълнение на строежа по тримесечия Централното управление е нареждало последователно до БИ банка да постави на разположение сумите на клона в гр. Коларовград.
  3. Клонът е възложил с договор строежа на Стройобединението в гр. Коларовград, като е наредил до БИ банка в същия град да одобри по разчетната му сметка аванс от 15 000 лв. БИ банка си е начислила 3‰ комисионна.
  4. заплатени са от БИ банка на Строй-обединението по временни и месечни сметки за извършена работа 90 000 лв., върху които БИ банка е начислила 3‰ комисионна.
  5. Изплатени са от БИ банка на Стройобединението по окончателната сметка за извършена работа 34 000 лв., от която сума е удържан авансът 15 000 лв. БИ банка е начислила 3 ‰ комисионна върху 19 000 лв.
  6. Сградата е приета окончателно. За построяването й са използувани от вноските с инвестиционно предназначение 50 000 лв. и от вноските за възстановяване 74 372 лв.
  7. Клонът на ДСК в гр. Коларовград е отчел строежа пред Централното управление.
  8. Централното управление на ДСК е наредило до БИ банка да възстанови неизползуваната сума от вноските за възстановяване 5 628 лв.

Иска се

  1. Да се съставят поотделно съответните статии по основния баланс на клона и в Централното управление.
  2. Да се разнесат сумите от статиите по съответните синтетични сметки.