Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Задачи по счетоводство

Задача 43

Условие

На 30 ноември 1952 г. клонът на ДСК в гр. Димитровград има следните остатъци по сметките:

отчитане на капиталовложения 3

През м. декември 1952 г. са извършени следните операции:

отчитане на капиталовложения 3

Иска се

  1. Да се съставят статии за операциите през м. декември 1952 г.
  2. Да се разнесат сумите от статиите по съответните синтетични сметки и
  3. Да се състави оборотна!а ведомост на 30 декември 1952 г.

Отговори

  1. Оборотът по балансовите сметки през м, декември 1952 г. е 154 000 лв.
  2. Сборът на салдата във ведомостта по балансовите сметки е 2 569 500 лв., а по извънбалансовите сметки - 2 лв.