Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Задачи по счетоводство

Задача 35

Условие

  1. В плана за капиталовложенията на ДСК е предвидено да се построи сграда за клона й в гр. Ямбол от средства на инвестиционните фондове за 120 000 лв.
  2. За изпълнение на строежа по тримесечия Централното управление на ДСК е нареждало последователно до БИ банка да постави на разположение сумите на клона в гр. Ямбол.
  3. Клонът е възложил с договор строежа на Стройобединението в гр. Ямбол, като е дал нареждане на БИ банка, Ямбол, да одобри по разчетната сметка на същата аванс от 14 000 лв. БИ банка е начислила 3‰ комисионна.
  4. Изплатени са от БИ банка на Стройобединението в гр. Ямбол по временни и месечни сметки за извършени работи 80 000 лв. БИ банка е начислила 3‰  комисионна.
  5. Изплатени са от БИ банка на Стройобединението по окончателната сметка за извършени работи 36 000 лв., от която сума е удържан авансът 14 000 лв. Начислена е 3‰ комисионна върху 22 000 лв.
  6. Сградата е приета окончателно.
  7. Клонът в гр. Ямбол е отчел строежа пред Централното управление на ДСК.
  8. Централното управление на ДСК е наредило до БИ банка, София, да възстанови неизползуваната сума 3 652 лв. по сметката му „Вноски с инвестиционно предназначение".

Иска се

Да се съставят поотделно съответните статии по основния баланс на клона и в Централното управление.

Решение

Записвания по основния баланс на клона в гр. Ямбол
1. Дебит   с/ка № 122  - Разчети по постройка на здания и основен ремонт 14 042
   Кредит с/ка №69 - Разчети с банки по средства, получени за капит. строителство 14 042
2. Дебит   с/ка № 122 - Разчети по постройка на здания и основен ремонт 80 240
   Кредит с/ка № 69 - Разчети с банки по средства,    получени за капит. строителство 80 240
3. Дебит   с/ка № 122 - Разчети по постройка  на здания   и основен ремонт 22 066
   Кредит с/ка № 69 - Разчети с банки по средства,    получени за капит. строителство 22 066
4. Дебит   с/ка № 117 - Сгради 116 348
   Кредит с/ка №    1 - Основен фонд                             116 348
5. Приход с/ка № 217 - Други ценности на хранеше  
6. Дебит   с/ка №   69 - Разчети с банки по средства, получени за капит. строителство 116 348
   Кредит с ка №   97 - Разчети с Централното управление 116 348
7. Дебит   с/ка №   97 - Разчети с Централното управление 116 348
   Кредит с/ка № 122 - Разчети по постройка на здания   и основен ремонт 146 348
Записвания в Централното управление на ДСК
1. Дебит   с/ка №   70 - Разчети с банки по вноски за финансиране на капит. строителство 120 000
   Кредит с/ка № 123 - Вноски от вътрешни ресурси и амортизац. отчисления 120 000
   Подс/ка № 123-а - Вноски с инвестиционно предназначение  
2. Дебит  с/ка №    4- - Други фондове 116 348
   Кредит с/ка №   97 - Разчети с централ. управление 116 348
3. Дебит   с/ка №   97 - Разчети с централ. управление 116 348
   Кредит с/ка №   70 - Разчети с банки по вноски за финансиране на капитал, строителство   116 348
4. Дебит с/ка № 123 - Вноски от вътрешна ресурси и амортизац. отчисления 3 652
Подс/ка №   123-а - Вноски с инвест. предназначение  
Кредит с/ка № 70 - Разчети с банки по вноски за финансиране на капит. строителство 3 652

По горепоказания начин се решават и следващите задачи по капиталното строителство. За някои от тях се съставя и оборотна ведомост.