Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Задачи по счетоводство

Задача 33

Условие

На 30 ноември 1952 г. клонът на ДСК в гр. Тетевен има следните остатъци по сметките:

счетоводна отчетност 3

През м. декември 1952 г. са извършени следните операции:

счетоводна отчетност 4

Иска се

  • Да се съставят статии за операциите през м. декември 1952 г.
  • Да се разнесат сумите от статиите по съответните синтетични сметки.
  • Да се състави оборотната ведомост т 30 декември 1952 г.
  • Да се съставят отделно съответните статии в Централното управление за постъпилата сума от ликвидация на стопански инвентар, като се има пред вид, че Централното управление е дало нареждане до БН банка да се завери сметката му в БИ банка с 11 800 лв.

Отговори

  • Да се съставят поотделно статии за операциите в Централното управление на ДСК и в клона в гр. Видин.
  • Да се разнесат сумите от статиите по съответните синтетични сметки.