Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Задачи по счетоводство

Задача 32

Условие

  1. Централното управление на ДСК е установило въз основа на сведения от всички клонове на касата, че амортизационните отчисления за м. декември 1952 г. са:
    • за възстановяване 98 400 лв.
    • за основен ремонт 21 800 лв.
  2. Централното управление нарежда на БН банка да преведе на БИБ амортизационните отчисления за възстановяване на сума 98 400 лв. и да завери сметката - Вноски за основен ремонт с амортизационните отчисления за основен ремонт със сумата 21 800 лв.

Иска се

Да се съставят съответните статии за горните операции.