Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Счетоводство и баланси на ООД

Внасяне на основния капитал

Съдружникът може да внесе стойността на основния си дял в пари или имоти (чл. 9 ЗДОО). За да се смята дружеството за съставено, всеки съдружник-основател трябва да е изплатил поне една четвърт от основния си дял и не по-малко от 5000 лв.

Ако, според дружествения договор, основният дял се състои в имоти, той трябва да се внесе изцяло (чл. 12 т. 3 ЗДОО).

Внасянето на основния капитал трябва да се удостовери пред съответния областен съд. За целта, съгласно чл. 14 ЗДОО, съдружниците са длъжни да приложат към заявлението за вписване на дружеството в търговския регистър, подписано от тях уверение, че състоящите се в пари основни дялове са изплатени в размера, показан в списъка на съдружниците и че тези суми, както и внесените срещу основни дялове имоти, са на разположение на управителите (чл. 14 ЗДОО).

В тази разпоредба на закона трябва да виждаме грижи на законодателя да запази интересите на кредиторите и да възпрепятствува образуването на дружества с ограничена отговорност с фиктивен основен капитал (привидно основаване, Scheingriindung), каквито случаи се срещат твърде често в стопанския живот и особено при основаването на така наречените посестрими дружества (Tochtergesellschaf-ten).

Пак с оглед да се защитят интересите на кредиторите, законодателят, с чл. 14 ал. II ЗДОО, предвижда личната и солидарна отговорност на управителите и съдружниците за вреди, причинени от неверни указания в уверението.

В френския закон за дружества с ограничена отговорност намираме по-строги разпоредби относно внасянето на основния капитал. Така, според чл. 7 на същия закон, ако основните дялове се внасят в пари, това трябва да стане наведнаж и то при конституирането на дружеството.

Нашият законодател е предоставил една по-голяма свобода в това отношение и по този начин е улеснил образуването на тези дружества, които, както споменахме вече, трябва да имат една подвижност при провеждането на стопанската си дейност. При това, не винаги новооснованото дружество се нуждае първоначално от всичките средства на основния си капитал, а напротив, пълното внасяне на същия в известни случаи би се отразило вредно върху дружествената рентабилност.

Според разпоредбите на горните членове от нашия ЗДОО, трябва да различаваме няколко начини за основаване на тези дружества, а именно:

  • основаване   в   брой,   при   пълно   внасяне   на основния капитал;
  • основаване в брой, при непълно внасяне на основния капитал и
  • основаване чрез  внасяне  на основния капитал в имоти (квалифицирано основаване).

Тези начини дават място на различни счетоводни записвания, които и ще разгледаме.