Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Счетоводител Kreston BulMar > Библиотека > Прекратяване и ликвидация на ООД

Счетоводство и баланси на ООД

Прекратяване и ликвидация на дружество с ограничена отговорност

Материята по прекратяването и ликвидацията на дружеството с ограничена отговорност се урежда с чл. чл. 105-122 ЗДОО. Тя обаче не е окончателно изчерпана, поради което, в някои случаи ликвидаторите вън от разпоредбите на въпросните членове от закона, трябва да се ръководят от съдебната и търговска практики.

Причините за прекратяването на дружеството с ограничена отговорност са показани в чл. чл. 105 и 106 ЗДОО.
Ако прекратяването на дружеството е станало поради изтичането на срока, по решение на общото събрание или поради събирането на всички дружествени дялове в ръцете на един само съдружник, управителите са длъжни да заявят това незабавно на областния съд за вписване в търговския регистър. Вписването се прави служебно от съда във всички случаи на прекратяване по силата на съдебно решение и чрез обявяването на дружеството в несъстоятелност, като се показва и причината за прекратяването.

Прекратяването на дружеството предшествува ликвидацията. Счетоводството, следователно, има задачата да изрази тези два стопански етапи, през които минава дружеството.

Като ликвидатори действуват обикновено управителите, освен ако с дружествения договор или по решение на съдружниците не са назначени други лица (чл. 111 ЗДОО).

При наличността на важни причини, съдът може да назначи, наред с определените от съдружниците ликвидатори или вместо тях други лица (ал. II чл. 111 ЗДОО).

От разпоредбите на чл. 111 ЗДОО следва, че трябва да различаваме два вида ликвидатори: а) обикновени ликвидатори, назначени от съдружниците и б) съдебни ликвидатори, назначени от съда.

Назначението на обикновените ликвидатори, заедно с постановените при тяхното назначение наредби, трябва да бъдат заявени за вписване в търговския регистър (чл. 112 ЗДОО), а съдебното назначение или уволнение на ликвидаторите се вписва в търговския регистър служебно от съда (ал. IV чл. 111 ЗДОО). Това вписване в търговския регистър е нужно, защото ликвидаторите влизат вече във функциите на управителите и защото наредбите в ЗДОО за правата и задълженията на последните имат съответни приложения и спрямо ликвидаторите, доколкото тези наредби на закона не са изменени с изработените такива от съдружниците (чл. 118 ЗДОО).

Ликвидацията представлява една стопанска фаза различна от тази при нормалния живот на предприятието. Правилните действия на ликвидаторите през време на ликвидацията са от съществено значение за запазване интересите на съдружниците и тези на дружествените кредитори. Ето защо, за ликвидатори трябва да се назначават опитни лица, които между другото, да бъдат деятелни и добросъвестни. В западните държави, за ликвидатори се назначават лица, които по професия се занимават с ликвидиране на стопански предприятия.

С оглед разпоредбите на ЗДОО, действията по ликвидацията на дружеството бихме могли да разделим на две групи:

  • предварителни действия по ликвидацията и
  • действия по самата ликвидация.