Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Счетоводство и баланси на ООД

Счетоводство и баланси на дружествата с ограничена отговорностСчетоводство и баланси на дружествата с ограничена отговорност

На тези страници ви представяме адаптирана версия на автентично издание от 1946 година на издателството при тогавашното висше училище за стопански и социални науки в град Свищов. Автор на изданието е проф. П. Тошев.

Предговор

Дружеството с ограничена отговорност е една от най-новите правни форми на предприятие у нас, като се има предвид, че законът за тези дружества е влязъл в сила през м. май 1924 год. Поради това и в нашата млада още счетоводна литература не могат да се срещнат цялостни трудове върху счетоводството и балансите на тези дружества, а тази материя се третира откъслечно от някои автори в общата теория на счетоводството, респ. в отдела „Практика на двойното счетоводство" или в отдела „Счетоводни особености при разните форми на предприятия".

Дружеството с ограничена отговорност представлява един специален тип, заемащ средата между акционерното дружество и личностното дружество (персоналното дружество). Следователно, в известни случаи ние бихме могли да се ползуваме от установената счетоводна теория и практика за тези две дружествени форми. Според нас обаче, това не е достатъчно за успешната дейност на ръководителя и счетоводителя, тъй като счетоводството на дружеството с о. о. има многобройни особености, които се дължат на ЗДОО и трябва да се познават добре. Към тези особености бихме могли да отнесем отделите: „Изменение на дружествения договор", „Основни дялове", „Дружествени дялове" и „Допълнителни вноски", материята върху които следва да се разработи счетоводно много добре.

Интересен е и предлага доста особености отделът „Превръщане на акционерни дружества в дружества с ограничена отговорност". Не по-малко интересен е и отделът, „Надзорен съвет", в който отдел, прокараното задължение - надзорният съвет да изработи правилник за упражнение на определените му от ЗДОО функции, се явява като една новост в нашето търговско законодателство.

Тези и други някои особености, ни дадоха повод да мислим, че един цялостен труд върху счетоводството на дружествата с ограничена отговорност ще да е от полза за управителите и ръководителите на тези дружества.

В този си труд, както и всякога, ние вземаме строго становище, че счетоводството на предприятието винаги трябва да се съгласува със съответните действуващи в страната ни закони, и че отклонения могат да стават, но до толкова, доколкото те не противоречат на закона. Ето защо сметнахме, че третирането на въпросите трябва да стане с оглед на ЗДОО. Взети са обаче само известни положения от закона, които имат пряка връзка със счетоводството на дружеството с ограничена отговорност, без да се навлиза в тяхната правна същност, което смятаме, че не влиза  в обсега на  нашата задача. Дадени са и доста счетоводни примери, което не увеличава обема на труда, а напротив, мислим, че ще да е от полза, като се имат предвид някои спорни принципни счетоводни въпроси.

Обърнахме внимание и върху текстовете на счетоводните статии в дневника, което на мнозина ще се стори като излишна работа, но нашата дългогодишна педагогическа дейност и свободна -счетоводителска практика са ни дали възможност да констатираме, че счетоводителите, които умеят да резюмират в дневника кратко, ясно и точно извършените от предприятието операции, не са многобройни и че голяма част от тях (счетоводителите) не отдават голямо значение на това обстоятелство и не го смятат необходимо за правилното счетоводство.

Свищов, януари 1940 год.
Г. Тошев

Счетоводство и баланси 2Счетоводство и баланси 3Счетоводство и баланси 4

Предговор към второто издание

Първото издание на този мой труд бе бързо изчерпано, за което благодаря на читателите. Също, сърдечно благодаря на ония, които в свои рецензии или критични бележки счетоха за необходимо да изкажат мнението си.

Второто издание предлагам на читателите без особени поправки и допълнения, защото такива не са наложителни, като се има предвид, че междувременно ЗДОО и ЗТК не са претърпели никакви съществени изменения, а точно тези два закона са основата върху която е разработен този мой научен труд. Очакванията ми да се реформират в известни отношения въпросните закони, с цел да се нагодят към съвременните изисквания на нашия стопански живот, поне досега не се сбъднаха. В надежда, че тази наложителна реформа ще се проведе в недалечно бъдеще, аз предприех отпечатването на това второ издание, от което учещите се и читателите на стопанската литература вярвам да се нуждаят.

Свищов, януари 1946 год.
Г. Тошев